.

eng th
ENG  TH

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 vision ....... bannerIPC
Title Hits
New!!! [8 ก.พ. 60]--ราคากลางเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 10 เครื่อง หน่วยงานเจ้าของโครงการ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 71
New!!! [8 ก.พ. 60]--ราคากลาง เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ชนิต UV-Vis nanodrop one จำนวน 1 เครื่อง หน่วยงานเจ้าของโครงการ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 77
New!!! [5 ม.ค. 60]--ราคากลาง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์อาหาร จำนวน 9 เดือน (1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560) จำนวน 1 ราย 70
New!!! [15 ธ.ค. 59]--ราคากลางซื้อเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้า (Potentiostat) จำนวน 1 เครื่อง 83
New!!! [25 พ.ย. 59]--ราคากลาง จ้างเหมาจัดหาผู้ร่วมออกบูธนิทรรศการ โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ จำนวน ๑ งาน 92
New!!! [15 พ.ย. 59]--ราคากลาง ซื้อพัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ (ชุดบำบัดกลิ่น) จำนวน 2 ตู้ 84
New!!! [14 พ.ย. 59]--ราคากลาง ซื้อตู้ดูดควัน (Fume Hood) จำนวน 4 ตู้ 99
New!!! [11 พ.ย. 59]--ราคากลาง เครื่องระเหยสารแบบหมุน (Rotary evaporator + aspirator) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เครื่อง 75
New!!! [4 พ.ย. 59]--ราคากลาง เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย (Centrifuge) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๘ เครื่อง 99
New!!! [3 พ.ย.59]--ราคากลางจ้างเหมาจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 จำนวน 1 งาน 73