.

eng th
ENG  TH

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 vision ....... bannerIPC
Title Hits
New!!! [3 ก.ค. 60]--ราคากลางซ่อมตู้ดูดควันไอสารเคมี ห้องปฏิบัติการ 606 ชั้น 6 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ จำนวน 1 งาน 42
New!!! [30 มิ.ย. 60]--ราคากลาง ซื้อเครื่องดูดควัน จำนวน 2 ชุด 31
New!!! [22 มิ.ย. 60]--ราคากลาง ครุภัณฑ์-เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง จำนวน 1 เครื่อง 28
New!!! [22 มิ.ย. 60]-ราคากลาง ครุภัณฑ์-เครื่องปั่นแหวี่ยงพร้อมควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง 31
New!!! [13 มิ.ย. 60]--ราคากลาง อุปกรณ์สัญญาณแบบ Matrix Switcher ขนาด 8 Inputs 8 Outputs จำนวน 1 เครื่อง 30
New!!! [9 มิ.ย. 60]--ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง 40
New!!! [9 มิ.ย. 60]--ราคากลาง ชุดทดลอง Hall Effect จำนวน 1 ชุด 32
New!!! [15 พ.ค. 60]--ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม จำนวน 1 งาน 38
New!!! [3 มี.ค. 60]--ราคากลาง จ้างเหมาบริการเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ที่เสื่อมสภาพ (ยี่ห้องมิตซูบิชิ) จำนวน 1 งาน 65
New!!! [10 ก.พ. 60]--ราคากลาง ซื้อพัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ (ชุดบำบัดกลิ่น) จำนวน 2 ตู้ และราคากลางพัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ (ชุดบำบัดกลิ่น) 80