.

eng th
ENG  TH

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 vision ....... bannerIPC
Title Hits
New!!! [15 พ.ค. 60]--ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม จำนวน 1 งาน 26
New!!! [3 มี.ค. 60]--ราคากลาง จ้างเหมาบริการเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ที่เสื่อมสภาพ (ยี่ห้องมิตซูบิชิ) จำนวน 1 งาน 57
New!!! [10 ก.พ. 60]--ราคากลาง ซื้อพัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ (ชุดบำบัดกลิ่น) จำนวน 2 ตู้ และราคากลางพัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ (ชุดบำบัดกลิ่น) 70
New!!! [8 ก.พ. 60]--ราคากลางเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 10 เครื่อง หน่วยงานเจ้าของโครงการ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 59
New!!! [8 ก.พ. 60]--ราคากลาง เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ชนิต UV-Vis nanodrop one จำนวน 1 เครื่อง หน่วยงานเจ้าของโครงการ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 68
New!!! [5 ม.ค. 60]--ราคากลาง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์อาหาร จำนวน 9 เดือน (1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560) จำนวน 1 ราย 56
New!!! [15 ธ.ค. 59]--ราคากลางซื้อเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้า (Potentiostat) จำนวน 1 เครื่อง 72
New!!! [25 พ.ย. 59]--ราคากลาง จ้างเหมาจัดหาผู้ร่วมออกบูธนิทรรศการ โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ จำนวน ๑ งาน 86
New!!! [15 พ.ย. 59]--ราคากลาง ซื้อพัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ (ชุดบำบัดกลิ่น) จำนวน 2 ตู้ 77
New!!! [14 พ.ย. 59]--ราคากลาง ซื้อตู้ดูดควัน (Fume Hood) จำนวน 4 ตู้ 79