.

eng th
ENG  TH

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 vision ....... bannerIPC
Title Hits
New!!! [2 ส.ค. 60]--ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ Mathlab 25++ licenses สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 35 เครื่อง 18
New!!! [24 ก.ค. 60]--ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ TABLEAU จำนวน 1 ชุด 14
New!!! [18 ก.ค. 60]--ราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์บุคลากรเคมี" 18
New!!! [3 ก.ค. 60]--ราคากลางซ่อมตู้ดูดควันไอสารเคมี ห้องปฏิบัติการ 606 ชั้น 6 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ จำนวน 1 งาน 29
New!!! [30 มิ.ย. 60]--ราคากลาง ซื้อเครื่องดูดควัน จำนวน 2 ชุด 21
New!!! [22 มิ.ย. 60]--ราคากลาง ครุภัณฑ์-เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง จำนวน 1 เครื่อง 21
New!!! [22 มิ.ย. 60]-ราคากลาง ครุภัณฑ์-เครื่องปั่นแหวี่ยงพร้อมควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง 23
New!!! [13 มิ.ย. 60]--ราคากลาง อุปกรณ์สัญญาณแบบ Matrix Switcher ขนาด 8 Inputs 8 Outputs จำนวน 1 เครื่อง 22
New!!! [9 มิ.ย. 60]--ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง 32
New!!! [9 มิ.ย. 60]--ราคากลาง ชุดทดลอง Hall Effect จำนวน 1 ชุด 25