.

eng th
ENG  TH

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 vision ....... bannerIPC
Title Hits
New!!! [20 ก.ย. 60]--ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ชั้น 7, ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี และ ชั้น 3 ฝั่งซ้าย อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (1 ต.ค. 60 - 31 ก.ย. 61) จำนวน 1 งาน 3
New!!! [15 ก.ย. 60]--ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำงาน ตำแหน่ง ช่างต่อท่อ จำนวน 1 ราย 5
New!!! [15 ก.ย. 60]--ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1. เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง 2. เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง 11
New!!! [15 ก.ย. 60]--ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำงาน ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ราย 4
New!!! [29 ส.ค. 60]--ราคากลาง ขอซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 3 รายการ 13
New!!! [29 ส.ค. 60]--ราคากลาง ขอซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 30 ตัว 8
New!!! [29 ส.ค. 60]--ราคากลาง ขอซื้อเก้าอี้พนักพิง โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 59 ชุด 8
New!!! [29 ส.ค. 60]--ราคากลาง ขอซื้ัอลิขสิทธิ์โปรกกรม SPSS โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 1 ชุด 9
New!!! [29 ส.ค. 60]--ราคากลาง ขอซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม 5AS โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 1 ชุด 9
New!!! [22 ส.ค. 60]--ราคากลาง เครื่องเคลือบสปัตเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 15