.

eng th
ENG  TH

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 vision ....... bannerIPC

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Hits
......... [22 ก.ค. 58]--คณะวิทยาศาสตร์ศึกษาดูงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 99
Download สื่อประกอบการบรรยาย "โครงการเสวนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”" 230
New!!! [27 ต.ค. 57]--การดำเนินการป้องกันและการแก้ไขปัญหาแผ่นปูนหล่นจากอาคาร กฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี 159
New!!! [24 ต.ค. 57]--สรุปโครงการอบรม "ความท้าทายของการจัดการศึกษายุคใหม่" ระหว่างวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 341 อาคาร 45 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 69
New!!! [25 ก.ย. 57]--VDO งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 128
New!!! [20 ส.ค. 57]--10 ก.ค. 57 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตร ลงสำรวจพื้นที่ ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตามแผนการ อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกระเจ้า” สู่ความยั่งยืน สนองแนวพระราชดำริ 80
New!!! [26 มิ.ย. 57]--ระเบียบการใช้บริการฟรีเครื่อง High Resolution Mass Spectrometer 172
New!!! [04 - 13 ก.พ. 57] -- รายชื่ออาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ทีีมีสิทธิยืมหนังสือได้ก่อนเปิดให้ยืมตามปกติ 261
New!!! [28 ม.ค. 57] -- สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่งตั้ง คณบดีท่านใหม่ ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว 361
New!!! [21 ม.ค. 57] -- High Resolution Mass Spectrometer System (HRMS) มาถึงคณะแล้ว 721