.

eng th
ENG  TH

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 vision ....... bannerIPC

08

การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
     1. รับเข้าศึกษาผ่านระบบ Admission ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     2. รับเข้าศึกษาโครงการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
     3. รับเข้าศึกษาโครงการเพชรนนทรี
     4. รับเข้าศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
     5. รับเข้าศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า
     6. รับเข้าศึกษาโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
     7. รับเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ)
     8. รับเข้าศึกษาโครงการผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
     9. รับเข้าศึกษาโครงการนักกีฬาทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
   10. รับเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   11. รับเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
   12. รับเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ)