งานวิจัย

      การวิจัย
 

                    คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทำการวิจัยทั้งานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในทุก ๆ สาขาวิชาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และมีแผนส่งเสริมการทำงานวิจัยแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นการนำผลไปพัฒนาประเทศมากขึ้น

                    ตัวอย่างงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ดำเนินการอยู่ เช่น

  • งานวิจัยที่เกี่ยวกับพันธุกรรมของจุลินทรีย์ พืช และสัตว์
  • งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์พืชและสัตว์ ในระดับสปีชีส์และพันธุกรรม
  • งานวิจัยทางด้านสรีรวิทยา การเจริญเติบโตพัฒนาการ และการผลิตสารสำคัญบางชนิดของจุลินทรีย์ พืช และสัตว์
  • การวิจัยและสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคคน สัตว์ และพืช
  • งานวิจัยทางด้านเคมีเชิงฟิสิกส์
  • งานวิจัยทางด้านเคมีอินทรีย์สังเคราะห์
  • งานวิจัยทางด้านเคมีศาสตร์สนเทศ
  • งานวิจัยเกี่ยวกับอัญมณี
  • งานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสร้างบทเรียนบนเว็บ การสืบค้นสารสนเทศข้ามภาษา การกลุ่มคำ หัวเรื่อง และย่อความภาษาไทย การทำเหมืองข้อมูล
  • งานวิจัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

                    สำหรับงานวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ครอบคลุมทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม    ตัวอย่างงานวิจัยด้านการเกษตร เช่น

  • การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ (ข้าวโพด กล้วยไม มะกอก และพืชอาหารสัตว์) โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
  • การวิจัยเพื่อพัฒนาการพัฒนาหม่อนไหม
  • การวิจัยการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ำจืด
  • การวิจัยเกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพ                 

                    ตัวอย่างงานวิจัยด้านอุตสาหกรรม เช่น

  • การผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยจุลินทรีย์ และพืช
  • การผลิตกรดอินทรีย์
  • การผลิตสีโดยเชื้อราโมแนสคัสและสาหร่าย
  • การผลิตเซลล์และสารที่ใช้ในอาหารสัตว์โดยจุลินทรีย์
  • การผลิตสารออกฤทธิ์ชีวภาพ
  • การผลิตเอทานอลเชื้อเพลิง
  • การผลิตเอนไซม์

                   ตัวอย่างงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น

  • ผลของสภาวะทางน้ำและสารอาหารที่มีต่อปลาในแม่น้ำโขง
  • เทคโนโลยีสะอาด
  • การกำจัดน้ำเสียและวัสดุเหลือทิ้ง
  • การพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษในน้ำ
  • การใช้ไบรโอซัวเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำ
  • การใช้หญ้าแฝกดูดซับโลหะหนัก
   

 


ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตบางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ี ชั้น
2 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักรุ กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2562-5444, 0-2562-5555 โทรสาร 0-2942-8290