Slideshow image
back    play    pause    previous
 
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มก.
15/02/53
คำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
17/06/52
เรื่องสำคัญที่นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ควรทราบ (ปรับปรุง)
30/01/52

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรเขียนเว็บไซต์พร้อมระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร
ด้วยโปรแกรม
Joomla จำนวน 2 หลักสูตร
      1. หลักสูตรอบรม Joomla และ E-Commerce - “ใคร ๆ ก็เขียนเว็บได้ ไม่ต้องรู้เรื่องเขียนโปรแกรม” 10-12 พ.ค. 53
      2. หลักสูตรอบรมสร้าง Joomla Templates & CSS – “สร้างและ
ปรับแต่งเว็บไซต์
Joomla ตามสไตล์ของคุณอย่างมืออาชีพ” 24-26 พ.ค. 53
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: http://kasiti-it.com
22/03/53
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมภาคฤดูร้อน 2553 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2553
03/02/53
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิต มก. ประจำปี 2553
      1. คอมพิวเตอร์สำหรับนิสิต มก. สู่ไลฟ์สไตล์วัยทำงาน
      2. คอมพิวเตอร์ Network สำหรับนิสิตเพื่อเปิดโลกการทำงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: http://training.ku.ac.th
05/01/53

ข้อมูลโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor, VP.)
คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2551 - 2553
05/04/53
แจ้งผลการพิจารณา นโยบายงบประมาณสนับสนุนการไปประชุมวิชาการ
นานาชาติในต่างประเทศ(BOAC)
02/04/53
ข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษา การดูงานและการทำวิจัยของนิสิต (Doctoral Research Student Exchange Programme) ปี 2551
31/03/53
แจ้งผลการพิจารณา นโยบายสนับสนุนการฝึกภาคสนาม
12/03/53
แจ้งผลการพิจารณา โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำปัญหา
พิเศษนิสิต ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552
12/03/53
ประกาศผลการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์(ScRF)
ประจำปี 2552
12/03/53
แจ้งผลการพิจารณา งบประมาณสมทบสนับสนุนการวิจัยของนิสิต
ในต่างปะรเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-ScKU
Matching Budget) ปีการศึกษา 2553
19/02/53
 

นโยบายสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน (Science, Research Fund for Supporting Staff, ScRFSS)
29/033/53
กรอบการจัดทำข้อเสนอโครงการ ScIAS
30/09/52
การปรับวงเงินโครงการ ScAWAKE ใหม่ เป็น 40,000 บาท
เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552
21/09/52
 

กรอบการบริหารงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ (เฉพาะส่วนสำนักงานเลขานุการคณะ) ปีงบประมาณเงินรายได้ 2553 (1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553)
17/09/52
กลับมาอีกครั้ง โครงการการบริการรถโดยสารรับ – ส่ง บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ <ตารางการบริการเดินรถ>
11/09/52
คณะวิทยาศาสตร์ทำประกันภัยคุ้มครองอาคารและทรัพทย์สินทั่วทั้งอาคาร
19/01/52
การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ หลักสูตร "Basic Communicative English Writing" ระหว่างวันที่ 5 ม.ค. - 18 ก.พ. 52
01/12/51
การยืมเงินเพื่อทดลองจ่ายในการปฏิบัติราชการ
08/12/51
ระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)
18/11/51
คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มก. (ฉบับปรับปรุง 3 พ.ย. 51)
03/11/51
กรอบการบริหารงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2552 (1 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2552)
02/10/51

โครงการ Mega Project
02/03/53
การประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3
คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลดีเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล
05/01/53
 

ผศ.ดร.สุวรรณ หอมหวล และคณะ ได้รับรางวัลระดับดี จากงานวันนักประดิษฐ์ปี 2553 : ความภูมิใจในฝีมือคนไทย "เครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนมยูเอชที หรือ ผลิตภัณฑ์อาหารเหลวบรรจุกล่องโดยไม่ทำบาย แบบรายงานผลโดยตรง"
11/03/53
ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย นายชนินทร์ ติรวัฒนาวานิช น.ส.ศิริรักษ์ จันทครุ คณะสัตวแพทย์ มก."วิจัยอาหารไก่ด้วยขมิ้นชัน ต้านไวรัสภูมิคุ้มกันโรคสูง"
11/03/53
ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ "วช.มอลรางวัลผลงานคิดค้นตำรับอาหารไก่สกัดเชื้อไว้รัส"
11/03/53
ศ.ดร.บุษบา ยงสมิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ดร.สุภาพ อิสริโยดม คณะเกษตร "ผลิตโมน่าไรซ์ อาหารเสริมสำหรับไก่ไข่"
04/11/52
น.ส.ศยามล สิทธิสาร นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาชีวเคมี "ยูคาลิปตัสพืชทนเค็ม"
01/10/52
น.ส.ณัฐกานต์ ทองอ่อน"พริกไทยดำต้านแมลง"
25/08/52
ดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์ นักวิจัย มก. ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์สยบโรคข้าว
25/08/52

ผลการสรรหาพนักงานราชการ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มก. บางเขน
          ตำแหน่ง นักวิทยาศาตร์
          ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
25/02/53

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 12 เครื่อง
02/03/53
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเย็บกระดาษอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องเรียงกระดาษอัตโนมัติ 10 ชั้น จำนวน 1 เครื่อง
25/03/53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
Address : 50 Phahon Yothin Rd,  Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290
Email : fscitdp@ku.ac.th
Website : http://www.sci.ku.ac.th
 
ลงทะเบียน Online เว็บไซต์โครงการแนะแนวการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา BOAC Predoctoral Scholarship GTRF KU-ScKU Matching Budget