ข้าวพันธุ์ กข 6

1. ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Oryza sativa L.
2. ชื่อสามัญ (Common name) : ข้าวเหนียว (Rice)
3. ชื่อพันธุ์กลาย (Name of mutant) : กข 6 (RD 6)
4. ปีที่เผยแพร่/ขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ (Year of release or register from the breeder) : พ.ศ. 2520

กรมวิชาการเกษตรให้เป็นพันธุ์รับรอง และแนะนำให้เกษตรกรปลูกเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม2520

5. หน่วยงานที่เผยแพร่/ขอขึ้นทะเบียน (Name of institute released mutant) :

สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6. หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนพันธุ์ : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. ชื่อพันธุ์เดิม (Name of the original variety/cultivar) : ข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ 105 (KDML 105)
8. ลักษณะเด่นของพันธุ์กลายที่แตกต่างจากพันธุ์เดิม (Main improved characters of mutant) :

แหล่งที่มาและประวัติ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะประจำพันธุ์ดีเด่น

9. วิธีการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ :

9.1 ชนิดของสิ่งก่อกลายพันธุ์ (Kind of mutagen) : รังสีแกมมา
9.2 ปริมาณ/ความเข้มข้น (Dose/Concentration) : 20 กิโลแรด
9.3 ส่วนที่ใช้ทำทรีตเมนต์ (Plant part treated) : เมล็ด
9.4 วิธีการทำทรีตเมนต์ (Method of treatment) : ฉายรังสีแกมมากับเมล็ดแบบเฉียบพลัน
(acute irradiation)

10. ที่มาของข้อมูล :
ผลิใบ. 2545. พันธุ์พืชขึ้นทะเบียนและพันธุ์พืชรับรอง. จดหมายข่าวผลิใบ ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนตุลาคม 2545. หน้า 7.

 

หน้าหลัก | ข้าว